Rīgas Apvienotā šķīrējtiesa

Reģ.Nr.: 40003940446
Lāčplēša iela 27-3, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālrunis +371 67 165 608
GSM +371 29 153 686
Fakss +371 67 161 393
E-pasts

info@arbitri.lv

 

Pieņemšanas laiki: Darba dienās no plkst.09:30 līdz plkst.17:00

Šķīrējtiesas klauzula

Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī īguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, galīgi tiks izšķirts Rīgas Apvienotajā šķīrējtiesā (reģistrācijas Nr. 40003940446, Rīgā, Lāčplēša ielā 27-3) saskaņā ar šīs šķīrējtiesas Reglamentu, viena šķīrējtiesneša / trīs šķīrējtiesnešu sastāvā, kuru ieceļ šķīrējtiesas priekšsēdētājs / kurus ieceļ šīs šķīrējtiesas Reglamentā noteiktajā kārtībā, latviešu valodā rakstveida procesā uz iesniegto dokumentu pamata / mutvārdu procesā un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.*

* augstākminētai šķīrējtiesas klauzulai ir tikai rekomendējošs raksturs.